Terug naar overzicht

Renovatiewerken aan privéwoningen ouder dan 10 jaar kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%. Aangezien de aannemer het btw-tarief bepaalt op de factuur moest deze steeds beschikken over een getekend attest van de bouwheer waarin deze stelde dat de woning effectief ouder was dan 10 jaar en hoofdzakelijk gebruikt werd als privéwoning. Dit attest verlegde de aansprakelijkheid inzake het btw-tarief naar de bouwheer die het attest had getekend. De wetgever heeft echter beslist om vanaf 2022 deze formaliteit aan te passen.

 

Vermelding op de factuur

Vanaf 2022 verdwijnt de formele voorwaarde van het attest en wordt deze vervangen door een (uitgebreide) vermelding op de factuur uitgereikt door de aannemer. Door deze vermelding is er een ontheffing van aansprakelijkheid van de aannemer, tenzij de bouwheer binnen de maand laat weten aan de aannemer dat het tarief van 6% niet kan worden toegepast. De aangepaste regeling zorgt er aldus voor dat de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de afnemer om aan te tonen dat het correcte btw-tarief is toegepast.

 

Die verklaring moet als volgt luiden:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste 10 jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur m.b.t. die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”.

De termijn van één maand moet de opdrachtgever dus de mogelijkheid geven om de opgestelde factuur te betwisten en mee te delen dat niet aan de toepassingsvoorwaarden voor het verlaagd btw-tarief is voldaan. Betwist de opdrachtgever de factuur, dan dient de aannemer een gecorrigeerde factuur op te maken aan 21% btw.

Zoals reeds toegelicht zou de maatregel in werking treden vanaf 1 januari 2022. Echter om belastingplichtigen de kans te geven zich aan te passen werd in een overgangsperiode voorzien tot 30 juni 2022 waarin ook het attest nog steeds gebruikt mag worden. 

Heb je vragen over deze nieuwe maatregel? Contacteer ons dan hier!

Contacteer ons voor vrijblijvend advies